See English Version

فایل کتابچه سمینار و لیست مقالات پذیرفته شده بهمراه برنامه سخنرانی ها و نرم افزار Webex

فایل کتابچه سمینار 

/uploads/uploads/Final version Proceeding of 16SDEDS+new.pdf

سخنرانی ها در نرم افزار وب ایکس (Webex) برگزار خواهد شد.

فایل ویدیویی  راهنمای webex در کامپیوترو لب تاپ :

/uploads/uploads/Webex-computer.mp4

فایل ویدیویی  راهنمای webex در موبایل :

/uploads/uploads/Webex-mobile.mp4

برنامه سخنرانی ها:

uploads/uploads/برنامه ی کلی.pdf

/uploads/uploads/صبح چهارشنبه.pdf

/uploads/uploads/ظهر چهارشنبه.pdf

/uploads/uploads/صبح پنج شنبه.pdf

/uploads/uploads/ظهر پنجشنبه.pdf